Nông Thủy Sản Sóc Trăng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Liên hệ gian hàng

Thông tin về gian hàng

  • Địa chỉ: Số 136, Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ​
  • Số điện thoại: 02993626464​
  • Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn​
  • Facebook:
  • Website:
Liên hệ gian hàng
Đối tác chiến lược